SERVEI
EAP Alt Penedès

ADREÇA
Física: Servei Educatiu de l’Alt Penedès, avinguda Europa, 28 (08720 Vilafranca del Penedès)
Correu electrònic: eap-altpenedes@xtec.cat
Web: www.xtec.cat/se-altpenedes/

HORARIS D'ATENCIÓ
De dilluns a divendres, matins de 9 a 14 hores i tardes de 15 a 18 hores

Tl contacte
93 657 09 79

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
L’EAP és l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògic, que dóna suport al professorat i als centres educatius de la comarca en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies.
L’EAP forma part del Servei Educatiu de zona (SEZ) conjuntament amb el Centre de recursos pedagògics (CRP) i l’Equip de suport i assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC).
Els professionals de l'EAP són docents d’ensenyament secundari amb l’especialitat de psicologia i pedagogia i treballadora social.
Els destinataris són els centres educatius, els equips directius, el professorat i altres professionals implicats en l’atenció a l’alumnat amb dificultats o amb necessitats educatives especials, l’alumnat i les seves famílies.
Objectius:
• Identificar i avaluar les necessitats educatives especials de l'alumnat i fer la proposta d’escolarització, en col•laboració amb els serveis educatius específics quan s’escaigui.
• Assessorar el professorat i les famílies en la resposta educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials, en col•laboració amb els docents especialitzats i els serveis educatius específics.
• Assessorar els equips docents, l’alumnat i les famílies sobre aspectes d’orientació personal, educativa i professional.
• Donar suport als centres educatius en la millora de l’atenció a la diversitat i la inclusió.
• Col•laborar conjuntament amb els altres equips del servei educatiu de zona i els específics per tal de promoure activitats d’intercanvi i de formació del professorat.
• Col•laborar amb els serveis socials i sanitaris de l’àmbit territorial d’actuació, per tal d’oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin.

L’accés al servei s’inicia a partir de demandes dels centres educatius, a partir del procés d’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives especials o en la coordinació amb altres serveis de la zona.
En principi no es tracta d’un servei d’atenció directa a les demandes de les famílies, però s’atenen les seves consultes per a proporcionar-los orientacions o informar-los sobre serveis o recursos de la zona que poden necessitar.